Co je pro setkání třeba

Přečíst si kodex jogína, provozní řád a příhlásit se na lekci.

KODEX JOGÍNA

Jogín chodí na lekce zcela zdráv.

Jogín chodí na lekce včas a s dostatečným předstihem. Prokazuje tím respekt ostatním studentům i lektorovi a nevyrušuje tak plynutí lekce.

Jogín si vše nechá v šatně a tak s sebou do sálu nenosí zbytečné věci.

Jogín si vypíná mobilní telefon. Zvuk i vibrace.

Jogín nevchází v botech do sálu.

Jogín nevnáší do sálu pití.

Jogín při vstupu do místnosti ztišuje hlas a snaží se o vytvoření klidného prostředí, aby nerušil svým příchodem již připravné a mnohdy usebrané jogíny na svých podložkách.

Jogín má přizpůsoben oděv lekci. Tedy pohodlné oblečení.

Jogín na lekci přichází s prázným žaludkem. To je min. hodinu po menším jídle a dvě a více po jídle hutnějším.

V sále jsou k půjčení podložky a pomůcky. Po konci lekce po sobě jogín vypůjčené zase uklízí na určené místo.

Jogín komunikuje s lektorem, pokud má nějaké zdravotní problémy.

Jogín nepoužívá silné parfémy ani deodoranty, aby tím nenarušoval ostatní během dýchacích technik a meditace.

Jogín  ví, co je Čistota (śauca) [sauča]  – Tím je myšlena jako vnější, tak i vnitřní čistota. Pravidelná hygiena celého těla. Například, zejména v dnešní době, je to i předcházení zápachu z potu. Jakoukoli formou. Rozhodně je vhodné pro tělo, když se před lekcí osprchujete. Pokud to nestihnete doma, můžete přímo ve studiu. Sprcha je k dispozici.

Jogín nechává své ego a soutěživost za dveřmi.

Jogín ví, že lektor jógy není lékař, ani psychiatr.

Jogín ví, že jóga je pro každého a není nutné mít předešlé zkušenosti.

Jogín zůstává po celou dobu lekce a pokud potřebuje odejít dříve, obeznámí s tím lektora před zahájením lekce.

Jogín ví, že jóga je o vnitřní práci, a ne o vnější formě

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní podmínky
 • každý klient je povinen seznámit se s provozním řádem Rodinního klubu Fialka Zakoupením jednorázového vstupu nebo permanentky potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.
 • Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách: http://www.klubfialka.cz
 • Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor studia a využívání jeho zařízení či služeb.
 • po vstupu do studia je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném, a to v prostorách ya vstupními dveřmi
 • každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je pouze v čisté obuvi a vhodném sportovním oblečení. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobemznečišťovat prostory studia.
 • klienti využívají veškerá zařízení a vybavení provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebujízodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.
 • každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Jógové studio nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě neneseProvozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit instruktorovi či obsluze recepce.
 • Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků. Základní lékárnička první pomoci je na vzžádání u personálu.
 • po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.
 • klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem provozovatele a dbát dodržování pořádku v prostorách studia.
 • klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

V prostorách studia je zakázáno

 • kouřit
 • konzumovat vlastní potraviny
 • používat alkoholické nápoje, omamné či psychotropní látky

Tísňové telefonní linky

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky apod.), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí okamžitě volejte telefonní číslo 150 HASIČI – Hasičský záchranný sbor ČR.

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince 155 ZÁCHRANKA – Zdravotnická záchranná služba.

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činnu, volejte telefonní číslo 158 POLICIE – Policie České republiky nebo 156 Městská

( obecní ) policie.

V tísni lze také použít telefonní číslo 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání.

Provozovatel : Ing. Petra Fialová

IČ : 28651740

Provozovna: Rýmařovská 2, Šternberk, 78501

Tel.: 604724378

 • Kambodža Beng Mealea