Co je pro setkání třeba

 • Poslouchejte své tělo a nenuťte ho do pozic, které se mu nelíbí. Lektora berte jen jako návod, který vás navádí, jak co provádět
 • Řekněte lektorovi vaše omezení, či zdravotní problémy. Lekce nenahrazují lékařskou péči. Svůj zdravotní stav a vhodnost jogové praxe, prosím, konzultujte se svým lékařem či fyzioterapeutem. Cvičení je na vlastní riziko.
 • Praktikujeme jógu na lačno, min. 3 hodiny po velkém jídle. Pokud však potřebujete trochu zasytit, snězte kousek ovoce.
 • Během hodiny nebudeme pít (pití během cvičení nám ubírá energii a přeplňuje žaludek)
 • Neporovnávejte se, nesoutěžte s vaším egem nebo sousedem, užijte si lekci
 • Chodíme na lekce včas
 • Noste vám pohodlné oblečení
 • Čistota (śauca) [sauča]  – Tím je myšlena jako vnější, tak i vnitřní čistota. Pravidelná hygiena celého těla. Například, zejména v dnešní době, je to i předcházení zápachu z potu. Jakoukoli formou. Někdo po osprchování, raději používá deodoranty, někdo jinou úpravu povrchu těla. Rozhodně je vhodné pro tělo, když se před lekcí osprchujete. Pokud to nestihnete doma, můžete přímo ve studiu. Sprcha je k dispozici.
 • Vypněte si mobil  a nechte ho vypnutý i v šatně
 • Nezapomínejme, že jóga je o vnitřní práci, a ne o vnější formě

Kambodža Beng Mealea

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní podmínky
 • každý klient je povinen seznámit se s provozním řádem Rodinního klubu Fialka Zakoupením jednorázového vstupu nebo permanentky potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.
 • Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách: http://www.klubfialka.cz
 • Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor studia a využívání jeho zařízení či služeb.
 • po vstupu do studia je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném, a to v prostorách ya vstupními dveřmi
 • každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je pouze v čisté obuvi a vhodném sportovním oblečení. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem

  znečišťovat prostory studia.

 • klienti využívají veškerá zařízení a vybavení provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují

  zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

 • každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Jógové studio nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese

  Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit instruktorovi či obsluze recepce.

 • Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků. Základní lékárnička první pomoci je na vzžádání u personálu.
 • po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.
 • klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem provozovatele a dbát dodržování pořádku v prostorách studia.
 • klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

V prostorách studia je zakázáno

 • kouřit
 • konzumovat vlastní potraviny
 • používat alkoholické nápoje, omamné či psychotropní látky

Tísňové telefonní linky

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky apod.), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí okamžitě volejte telefonní číslo 150 HASIČI – Hasičský záchranný sbor ČR.

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince 155 ZÁCHRANKA – Zdravotnická záchranná služba.

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činnu, volejte telefonní číslo 158 POLICIE – Policie České republiky nebo 156 Městská

( obecní ) policie.

V tísni lze také použít telefonní číslo 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání.

Provozovatel : Ing. Petra Fialová

IČ : 28651740

Provozovna: Rýmařovská 2, Šternberk, 78501

Tel.: 604724378

 • Kambodža Beng Mealea